RODO

INFORMACJA RODO

https://nbip.pl/opsswierzno/i/?i=46853

Administratorem Pani/Pana * danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie z siedzibą: Świerzno 22, 72-405 Świerzno, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Świerzno. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 38 28 169, e-mailowo na adres: sekretariat@opsswierzno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył:

1. Inspektora ochrony danych osobowych – Pan Krzysztof Rychel, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez e-mail: iodo_swierzno@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,

2. Administratora systemu informatycznego – LITELNET Sp. z.o.o. z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez e-mail: litelnet@gmail.com

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(dalej: RODO) informujemy, że Urząd Gminy w Świerznie w stosunku do własnej organizacji, jak i jednostek jemu podległych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo_swierzno@wp.pl

Celem RODO jest wprowadzenie i ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności podniesienie poziomu dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i prywatności. Jednocześnie informujemy, że w związku z sygnalizowaną zmianą przepisów nie musicie Państwo wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

RODO w obecnym systemie prawnym w sposób jednoznaczny precyzuje i porządkuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych podporządkowując je poniższym regułom, które dzięki przyjętym zabezpieczeniom natury organizacyjnej i technicznej spełniamy:

zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji i prawidłowości danych: oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi podstawę do ich przetwarzania. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne dla załatwienia sprawy lub realizacji określonego celu, dbamy o ich prawidłowość, dlatego w trakcie kontaktu z Państwem możemy prosić o sprawdzenie i zaktualizowanie danych.

zasada ograniczenia celu przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane jedynie w konkretnym, określonym i prawnie uzasadnionym celu.

zasada integralności i poufności danych: Przy przetwarzaniu Państwa danych zapewniamy rozwiązania, dzięki którym proces ich przetwarzania jest poufny i chroni je przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem

zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do procesu przetwarzania Państwa danych osobowych działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

RODO oprócz szeregu obowiązków wynikających z opisanych powyżej zasad daje Państwu szereg praw, do których zaliczamy:

prawo do informacji

Prawo dostępu do danych

prawo do usunięcia danych

prawo do sprostowania danych

prawo do ograniczenia przetwarzania

prawo do przenoszenia danych

prawo do sprzeciwu

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z przysługujących Państwu praw znajdziecie Państwo w treści rozporządzenia(https://giodo.gov.pl/pl/569/9276) lub kontaktując się z pracownikiem jednostki lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Menu