Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

1) zasiłek stały,

2) zasiłek okresowy,

3) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

4) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

5) pomoc dla rodzin zastępczych,

6) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

7) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Menu