Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne:

1) praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne,

2) schronienie,

3) posiłek,

4) niezbędne ubranie,

5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

6) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

7) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

8) sprawienie pogrzebu.

Menu